• Kat Mülkiyeti yasasından kaynaklanan uyuşmazlıklar
 • Mirasçılık Belgesinin alınması
 • Tahliye Davası
 • İzale-i Şuyu ( paydaşlığın giderilmesi) davası
 • Vesayet ve Kayyım Davaları
 • Tereke ihtiyatı tedbirler, Mirasın Reddi, miras şirketine mümessil atanmasuna ilişkin davalar
 • Mirasçılık Belgesinin iptali davası
 • Mirasa defter tutulması
 • Kira tespiti ve kira bedelinin arttırımı davaları
 • Delil tespit istemi
 • Alacak maddi ve manevi tazminat davaları
 • Tevdi mahalli tayini (ödeme yeri belirlenmesi)
 • Tapu veya Nüfus kayıtlarında isim düzeltme ve değiştirme, Yaş düzeltme, Kaza-i rüşt davaları
 • Tenkis ve Mirasta İade davası
 • Muvaza nedeniyle tapu iptal davası
 • Vasiyetnamenin iptal davası
 • Men-i müdehale (El atmanın önlenmesi davası)
 • Tapu iptali ve tescil Davaları
 • Şuf’a davası
 • Geçit hakkı davası
 • Ecrimisil davası
 • Teyzid-i (Bedel Arttırımı) Kamulaştırmasız el atma davaları
 • Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil Davası
 • Tespit Davası
 • Şirket kararları hakkında ortaklar adına açılacak davalar
 • Kooperatif üyeliğinden çıkarma kararının iptaline ilişkin dava
 • Tenfiz ve Tanıma davaları
 • Zayi ve Kambiyo senedi iptali davaları
 • Evlenmeye izin, iddet müddetinin kaldırılmasına ilişkin davalar
 • Nişan bozulmasınan doğan davalar ( Hediyelerin geri verilmesi, maddi ve manevi tazminat v.b)
 • Boşanma davaları
 • Nesebin reddi, Tahsisi ve Babalık davaları
 • Nafaka davası
 • Evlat edinme davası
 • Ailenin korunmasına dair 6284 Sayılı Kanun’dan doğan davalar
 • Tenfiz davası
 • Tüketici Mahkemelerinden Görülen Davalar
 • Menfi Tespit ve İstirdat davaları
 • İstihkak Davaları
 • İcra Mahkemelerinin görevine giren davalar (İmzaya ve Borca İtiraz, şikayet, vd)
 • İcra İflas Kanunundan doğan İptal Davaları
 • ihalenin feshi davası
 • İcra Takipleri
 • Genel Mahkemelerde İhtiyati Hacze İtiraz Davaları
 • Fikri ve Sinayi Haklar Mahkemelerinde Görülen Dava ve İşler
 • İş Mahkemelerinden Görülen Davalar
 • İdare ve Vergi Mahkemelerinde Görülen Davalar
 • Ceza Mahkemelerinde Görülen Davalar
 • Diğer Hukuki Yardımlar